Zadzwoń do nas tel.: + 48 693 042 358 | kancelaria@adwokat-buczynska.pl Śledź nas na Facebooku

Kluzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Iga Buczyńska, ul. R. Dmowskiego 1/10, 88-100 Inowrocław.
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy:
  • telefonicznie pod nr 693 042 358 lub
  • e-mailowo na adres: kancelaria@adwokat-buczynska.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o udzielenie pomocy prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 ze zm.).
 4. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub osobom, które pisemnie upoważniono do przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom, w zakresie usług księgowych i informatycznych, z którymi zawarto pisemne umowy powierzenia i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  d) ograniczenia przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 9. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane, jak również nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.